shortsword-nigth-cover

shortsword-night-01

shortsword-nigth-02

shortsword-nigth-03

shortsword-nigth-04

shortsword-nigth-05

shortsword-nigth-06

shortsword-nigth-07

shortsword-nigth-08

shortsword-nigth-09

shortsword-nigth-10

shortsword-nigth-11

shortsword-nigth-12

shortsword-nigth-13

shortsword-nigth-14

shortsword-nigth-15

shortsword-nigth-16

หวานทั้งงานกับงานราตรีกระบี่สั้นที่จัดขึ้นทุกปี
ซึ่งจะจัดเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1