รับจัดเลี้ยง

portfolio03

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-cover

รับจัดเลี้ยง

shortsword-night-01

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-02

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-03

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-04

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-05

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-10

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-09

shortsword-nigth-08

shortsword-nigth-06

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-11

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-12

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-15

รับจัดเลี้ยง

shortsword-nigth-16

หวานทั้งงานกับงานราตรีกระบี่สั้นที่จัดขึ้นทุกปี
ซึ่งจะจัดเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1