รับจัดเลี้ยง
รับจัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยง

ราตรีกระบี่สั้น

หวานทั้งงานกับงานราตรีกระบี่สั้นที่จัดขึ้นทุกปีซึ่งจะจัดเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1